''Adam'' Üstüne Atasözü ve Deyimler

2008-04-15 05:23:00

             

                     ’’ADAM’’ Üstüne

           Atasözü ve Deyimler

Adam, adam demekle adam olmaz(A)

 adam olmak, yani kişilik sahibi olmak doğuştan

gelen yetenekler, eğitim ve öğretimle olur.böyle

özellikleri olmayan kişiye adam demekle onları

olgun, anlayışlı,efendi kişi yapmaya imkan yoktur.

Adam adam kıymetini, sarraf altın kıymetini

 bilir.(A),   sarraf nasıl mesleği gereği olarak

altının kıymetini bilirse,olgun. kişilik sahibi,

karakterli kişi de kendi niteliliklerini taşıyan

 kimselerin kıymetini bilir, takdir eder.

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

(A)Toplumda birbirimize yardımcı olmak gerek

mektedir.Bizden yardım isteyenlere yardım elini

uzatmak insanlık görevidir.Bu görevi severek

yapmak gerekmektedir.Çünkü bu imkanlarımız

bir gün elimizde kalmayacaktır.Can bile sonsuza

kadar bedenimizde kalamayacaktır.Toplumda ya

pıcı,iyiliksever olmak bu geçici hayatta en büyük

üstünlüktür. 

Adam adamdan korkmaz, hatır sayar.(A)

toplumların devam etmesi için ilk şart saygıdır

.bir toplumda kendine kötü davranılan kişi, bu

kötülüğe aynen cevap vermiyorsa bu onun kork-

tuğu anlamına gelmemelidiro kişi bunu toplum

düzenini korumak,saygı ve sevgiyi hakim kılmak

 için yapmaktadır. 

Adam adamı bir kere aldatır.(A)

toplum içinde başkalarının sırtından geçinmeyi

huy haline getirmiş kişiler güzel sözlerle karşı-

sındakini aldatabilirler.ancak aldanan kişi bu

 olaydan ders alır ve tecrübelerine dayanarak

aldanmaz

Adam adamın şeytanını, adam adamın rahma-

nını/A)

İnsanlar arkadaşlarını iyi kişiler arasından seç

melidir.kötü kişiler etrafındakileri de kötülüğe iyi

kişilerse etrafında bulunanları iyiliğe sevkederler

üzüm üzüme baka baka kararır sözü de bunun

en güzel açıklamasıdır.

Adam da var adamcık ta(A)

toplumdaki bireylerin hepsi gereken kişiliğe sahip

değildir.iyilik yapmayı seven, etrafındaki kişilere

yardımcı olan kişiler olduğu gibi, yalnız kendi

çıkarını düşünen pek çok kişi vardır.bunun için

her kişiye adam demek doğru değildir. kişi kendi

çıkarlarını tpolumun çıkarı için feda ettiği oran

da büyür. 

Adam eti ağırdır(A)

başkalarına yük olmaktan kaçınmak lazımdır.mi

safirlik bile belli zamanları içermelidir.fazlası

ağırlayan için zaman geçtikçe sıkıcı olur.hastaya

bakmak da zordur.ilk zamanlar istekle başlanan

bu tür yardımsever çalışmalar sonunda sıkıcı ola-

bilir.

Adam evladı(D)

iyi eğitilmiş, soylu ailenin kibar, yardımsever ev-

ladı, çocuğu.

Adam iş başında belli olur(A)

kişinin değeri yaptığı işle belli olur. işinde göster-

diği başarı, başarısından dolayı şımarmayışı, et-

rafına karşı saygılı davranışı o kişinin değerini

belli eder.

Adam kıtlığıda(D)

değerli kişilerin yokluğu veya çok az olduğu za-

manda.,

Adam kıtlığında(koyunun olmadığı yerde) keçiye

Abdurrahman Çelebi derler.(A)

bazı zamanlarda toplumların belli kesimlerinde

değerli olgun kimseler bulunmayabilir. işte bu za

manda daha az kıymetli, daha az yetenekli kişiler

bunların yerini almaya çalışır. 

Adam oğlu çiğ süt emmiş.(A)

tam eğitilmemiş, tam olgunlaşmamış fakat olgun

gibi görünen insanların günün birinde hiç umul

mayan hareketi ile karşılaşmak mümkündür.

Adam oğlunun elinden uçan ile kaçan kurtulmaz

kişi bir işi yapmaya karar verdiği zaman

bütün gücünü kullanarak onu mutlaka başarır

azim ve sebat ile bütün güçlükleri yenmek müm-

kündür.

Adam olacağına büyüdükce cüdamoluyor.(A)

kişilerin yaşı ilerledikce eğitim ve bilgileri gör

güleri artar.bu nedenle olgunlaşırlar.bu durum

olmazsa,yaşları ilerledikce olgun olacakları yer-

de kötü insan olurlar 

Adam oluncaya kadar daha dokuz fırın ekmek

ister/A)

kişinin kusursuz bir davranışa sahip olması ba

zen çok zaman alır.hele yeteneksiz kişilerin bu du

ruma gelmeleri daha da çok zaman alır. 

Adam sarrafı(D)

insanları iyi tanıyan, iyi ve kötü insanları ça-

buk tanıyıp seçen.

Adam dayanma ölür, ağaca dayanma yıkılır(A

kişi başarı kazanmak için bazı destekler ister

ama unutulmaması gereken bir şey vardır ki hiç

bir destek devamlı olmaz,kişi başkasına değil ken

di yeteneğine güvenmelidir.

Adama dönmek(D)

kötü zor durumda iken iyi bir duruma gelmek,

düzelmek,

Adamın adı çıkacağına canı çıksın(A)

toplum içinde iyi insan her zaman dürüst ve

anlayışlı davranmalıdır.toplumun çıkarlarını

gözetmelidir.böyle yapmaz da kendi çıkarını

gözetirse,, başkalarına kötülük yapar, kötülük

isterse kötü bir nam bırakır.bu nam kişi öldük

ten sonra da devam eder. hatta cocuklarına bile

geçer, etki eder. b u nedenle her davranıştan ö-

zellikle kaçınmalıdır. 

Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışın

da(A)hayvanın davranışları belidir, pek değiş

mez. insanın ise  ne  düşündüğü ne  yapacağı

  her zaman belll  değildir

   Adamın eti yenmez,derisi giyilmez,tatlı dilinden

   başka nesi var(A)insanın toplum içinde sevil-

   mesi, itibar kazanması etrafı ile olan ilişkilerin

  de güzel sözler kullanması ile mümkündür. güzel

  sözleri ile kalp kazanan insanlar sevilen ve sayıl

   an seçkin kişiler olurlar.

Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından

kork(A) Sessiz sakin tavırlı, duygularını belli et-

meyen kişilerin bu hallerine bakıp da sakin sessiz

olduklarına karar vermek doğru değildir.Etkilendik

leri olaylara ne zaman, nasıl cevap verecekleri hiç

 belli olmaz.belkide kendilerinden hiç umulmayan

 davranoşlar gösterebilirler.

Adam oğlu çiğ süt emmiş(A)

insanoğlu her zaman istenildiği gibi davranmaz.

her zaman iyi davranışları olan, etrafına iyi dav

ranan kimse günün birinde kendisinden hiç umul

mayan davranışta bulunabilirler

(A:Atasözü//D:deyim)))    hEK

1275
0
0
Yorum Yaz